Whatsapp Konuşmalarının Delil Kabul Edilmesi

Whatsapp Yazışmalarının Delil Kabul Edilmesi

Whatsapp yazışmalarının delil kabul edilmesi suretiyle işçinin iş sözleşmesi tazminatsız olarak feshedilebilir mi?
Giriş

Son yıllarda internet üzerinden gerçekleşen iletişimin önemli ölçüde artış göstermesi, işçilerin birbirleriyle Whatsapp ve benzeri uygulamalar üzerinden iletişim kurmasını fiili bir zorunluluk haline getirmiştir. İşçilerin, iş yönetim süreçlerine katkı sunan Whatsapp uygulaması üzerinden zaman zaman yöneticileri ve/veya şirket ortakları hakkında olumsuz/eleştiri sınırlarını aşan yorumlarda bulunduğu görülmektedir.
Whatsapp yazışmalarının işverenlerin eline geçmesi sonucunda da büyük bir oranda işçinin iş sözleşmesinin feshedildiği görülmektedir. Buna karşın, Whatsapp yazışmalarına dayanarak, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle feshedilebilip edilemeyeceği hususu tartışma konusudur.
Aşağıda yer alan tabloda, Yargıtay’ın farklılık arz eden kararları ve bu kararlarında yer verdiği temel dayanaklar paylaşılmıştır. Tablonun en alt kısmında ise konuya ilişkin Ekim Avukatlık Bürosu’nun görüşüne yer verilmiştir.

Yargıtay'ın konuya ilişkin kararları

İşveren Lehine Yorumlanacak Kararlar
  • Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2016/14203 E., 2017/9524 K. sayılı kararı,
  • Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2018/10718 E., 2019/559 K. sayılı kararı.
İşveren Lehine Yorumlanacak Kararlar
  • Whatsapp sistemi kendi içinde korunan ve üçüncü kişilere kapalı bir konumdadır.
  • İşçilerin iş akışını bozmadığı ve çalışmalarını etkilemediği durumlarda bu kanaldan iletişim içerisinde olmaları yasak değildir.
  • İletişimin genellikle mesai saatleri içerisinde yapılıp yapılmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir.
  • Whatsapp yazışmaları kişisel veri olarak kabul edildiği için işveren tarafından hukuka aykırı olarak elde edilen verilere ilişkin olarak işlem tesis edilmesi mümkün değildir.
  • İşveren Whatsapp yazışmalarına istinaden işlem tesis ederken işçilere karşı eşit işlem yükümlülüğüne uygun hareket etmelidir. Bir grup işçinin iş akdi feshedilirken, bir kısmına uyarı cezası vermesi mümkün değildir.
İşçi Aleyhine Yorumlanacak Kararlar
  • Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2016/3776 E., 2017/1428 K. sayılı kararı.
İşçi Aleyhine Yorumlanacak Kararlar
  • Whatsapp yazışmalarında yer alan sözlerin kullanıldığı noktasında herhangi bir tereddüt olmaması halinde işveren fesih işlemi uygulayabilir.
  • Açıkça hakaret içeren yazışmaların “argo” olarak kabul edilmesi mümkün değildir. İşveren, hakaret içeren yazışmalara istinaden iş sözleşmesini tazminat ödemeksizin haklı nedenle feshedebilir

Sonuç

Yukarıda Yargıtay tarafından verilen üç karar ve iki ayrı görüş incelenmiştir. Yargıtay’ın yeni tarihli kararlarında, iş akışının bozulmaması halinde, Whatsapp yazışmalarına dayanarak iş akdinin feshedilemeyeceği görüşünün benimsediği anlaşılmaktadır.
Yargıtay’ın işçi aleyhine görüş benimsediği karar 09.02.2017 tarihli olup, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra verilmiştir. KVKK kapsamında düzenlenen ve tanımlanan kavramların Türk hukuk sisteminde yeterince anlaşılamaması ve kişisel veri koruma kültürünün yeterince benimsenmemesinin ilgili karara neden olduğu düşünülmektedir. Nitekim Yargıtay’ın güncel tarihli kararlarında olaya bakış açısını değiştirdiği görülmektedir.
Ekim Avukatlık Bürosu olarak, Yargıtay’ın güncel tarihli kararlarına katıldığımızı, salt Whatsapp yazışmalarına dayanarak işçinin iş akdinin feshedilemeyeceği görüşünü benimsediğimizi belirtmek isteriz.